Απόφαση Μετάθεσης Ημερομηνίας Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Τεχνική Περιγραφή Εργασιών

Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων

Προϋπολογισμός Μελέτης

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Τιμολόγιο Προσφοράς

Κατάλογος Σχεδίων

Κατάλογος Κουφωμάτων

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) - [pdf]

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνη Δήλωσης (ΤΕΥΔ) - [doc]

Σημειώνεται ότι τα Τεύχη Δημοπρασίας του Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: "Πρωτοδικείο, Εισαγγελία Πρωτοδικείων - Αθηνών, Αντικατάσταση, Επισκευή, Συντήρηση εξωτερικών παραθύρων κτιρίων 2,3,4,5,6,7 & 8 και επισκευή δωμάτων κτιρίων 2 , 3,4,5,7,8 & 9 (πρώην Ευελπίδων) ", έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗ με αύξοντα σύστημα αριθμό 67609.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Με αφορμή υποβληθέντα ερωτήματα από εταιρείες υποψήφιες να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης του έργου «ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΩΝ 2,4,6 & 7 ΤΟΥ ΕΚΑΝ ΑΥΛΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ», διευκρινίζονται  ότι:

  • Στο άρθρο 12 της ΚΥΑ 83010/4098/26.07.2017 (ΦΕΚ 271 0Β'/02.08.2017) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων …. σχετικά με τη χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» προβλέπεται η διαδικασία υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό και ειδικότερα στην παρ. 1.2.2 προβλέπεται ότι «Ο οικονομικός φορέας συντάσσει την οικονομική προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος ….»
  • Το τεύχος «Τιμολόγιο Προσφοράς», το οποίο έχει αναρτηθεί στα έγγραφα του διαγωνισμού, έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν απαιτείται η συμπλήρωση και η προσκόμισή του σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή από τους συμμετέχοντες. 

 

Θεόδωρος Κυριαζόπουλος

Διευθυντής Συμβάσεων Έργων & Προμηθειών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) [pdf]

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) [doc]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η / Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ