Με την υπ’ αριθ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 98/ΘΕΜΑ 11ο/29.09.2016 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» και σύμφωνα με το άρθρο 20 του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας καλείται ο μέτοχος της εταιρίας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας της, στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου 30, την 10η Οκτωβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης. pdfΠρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση του μετόχου

 

 

                                                                                                                                                                             

Με την υπ’ αριθ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 96/ΘΕΜΑ 1ο/15.09.2016 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» και σύμφωνα με το άρθρο 20 του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας καλείται ο μέτοχος της εταιρίας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας της, στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου 30, την 28η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης.pdfΠρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση του μετόχου

Υποκατηγορίες