ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Με αφορμή υποβληθέντα ερωτήματα από εταιρείες υποψήφιες να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΥΘΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ», διευκρινίζονται  ότι:

  • Στο άρθρο 12 της ΚΥΑ 83010/4098/26.07.2017 (ΦΕΚ 271 0Β'/02.08.2017) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων …. σχετικά με τη χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» προβλέπεται η διαδικασία υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό και ειδικότερα στην παρ. 1.2.2 προβλέπεται ότι «Ο οικονομικός φορέας συντάσσει την οικονομική προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος ….»
  • Το τεύχος «Τιμολόγιο Προσφοράς», το οποίο έχει αναρτηθεί στα έγγραφα του διαγωνισμού, έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν απαιτείται η συμπλήρωση και η προσκόμισή του σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή από τους συμμετέχοντες. 
 
Θεόδωρος Κυριαζόπουλος
Διευθυντής Συμβάσεων Έργων & Προμηθειών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η / Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η / Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ПРИЛОЖЕНИЕ ΜΕΛETHΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) [pdf]

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) [doc]

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τιμολόγιο Προσφοράς

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) - [pdf]

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνη Δήλωσης (ΤΕΥΔ) - [doc]

Επισημαίνεται ότι τα Τεύχη Δημοπράτησης του Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου : «Προσωρινή μετεγκατάσταση του 21 ου Δημοτικού Σχολείου ΚΑΙ 24 ουy . Νηπιαγωγείου Αχαρνών σε οικόπεδο στο Δήμο Αχαρνών (Ο.Τ. ΚΦ2333), (Αναθεώρηση της υπ» αριθ 773/2014 Οικοδομικής Αδείας », έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με αύξοντα σύστημα αριθμό 67373.

 

 

 

Ανακοίνωση : Για το  έργο "Ειδικό Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων" τα σχέδια και γενικά όλα τα τεύχη δημοπράτησης είναι ανηρτημένα στο ΕΣΗΔΗΣ και συνεπώς οι υποψήφιοι διαγωνιζόμενοι μπορούν να τα αναζητήσουν εκεί.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [pdf]

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [doc]

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ