ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

 

Με αφορμή υποβληθείσες ερωτήσεις από εταιρείες που υποψήφιοι να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης έργου « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ»,  διευκρινίζεται ότι:

  • Στο άρθρο 12 της ΚΥΑ 83010/4098 / 26.07.2017 (ΦΕΚ 271 0Β '/ 02.08.2017) «Ρυθμίσεις τεχνικών θεμάτων που αφορούν την ανάθεση δημοσίων Συμβάσεων .... σχετικά με τη χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) »προβλέπεται η διαδικασία υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό και ειδικότερα στο παρ. 1.2.2 προβλέπεται ότι  «Ο οικονομικός φορέας συντάσσει την οικονομική προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα υποσυστήματος ...».
  • Το τεύχος «Τιμολόγιο Προσφοράς», το οποίο έχει δημοσιευθεί στα έγγραφα της διαγωνισμού, έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν απαιτείται η συμπλήρωση και η προσφορά του σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή από τους συμμετέχοντες. 
 
Θεόδωρος Κυριαζόπουλος
Διευθυντής Συμβάσεων Έργων & Προμηθειών
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ПРИЛОЖЕНИЕ ΜΕΛETHΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) [pdf]

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) [doc]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ