Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για το έργο «Τακτικός καθαρισμός των γραφείων της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. καθώς και των αποθηκών αυτής για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών».

pdfΑπόφαση διενέργειας

pdfΔιακήρυξη του διαγωνισμού

Στις 13 Ιανουαρίου 2015, η ΚτΥπ ΑΕ παρέδωσε προς χρήση το 9/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Μαρκόπουλου Ωρωπού, προϋπολογισμού 4.716.000 ευρώ.

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για το έργο "Τακτικός καθαρισμός των γραφείων της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. καθώς και των αποθηκών αυτής για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών"

pdfΑπόφαση διενέργειας καθαρισμού

pdfΔιακήρυξη του διαγωνισμού

Με την υπ' αριθ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20/ΘΕΜΑ 2ο/05.06.2014 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και σύμφωνα με το άρθρο 20 του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας καλείται ο μέτοχος της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας της, στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου 30, την 18η Ιουνίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης.

pdfΠροβολή της Πρόσκλησης

Υποκατηγορίες