ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Δυτική Μακεδονία» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης -ΕΤΠΑ»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές, που συμβάλλουν στην εθνική ,περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη, μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα κοινότητας

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση ολοκλήρωση υποδομών α’ βάθμιας – β΄βάθμιας υγείας και πρόνοιας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 1539

 

ΠΡΑΞΗ: «Προσθήκη πτέρυγας κατ΄ επέκταση του υπάρχοντος κτιρίου και προμήθεια -εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Γ.Ν. Πτολεμαΐδας ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»

 

Το έργο: «Προσθήκη πτέρυγας κατ΄ επέκταση του υπάρχοντος κτιρίου και προμήθεια – εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Γ.Ν. Πτολεμαΐδας ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ανατέθηκε στη ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ με την υπ΄αριθμ. Υ4β/Γ.Π. 106079/08.12.2011 Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 10.617.343,00 € και η χρηματοδότηση από το Ε.Π. «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013» (ΕΤΠΑ) σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 3005/09.08.2012 Απόφαση Ένταξης της πράξης.

 

Το 2015 το έργο ως «phasing» εντάχθηκε με την  με αρ. Πρωτ. 6098/05.12.2015 Απόφαση  Ένταξης της Πράξης στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»  με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 4.869.059,42€ (Β΄Φάση).

 

Το έργο εκτελείται από την εταιρεία «Κ/Ξ ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ Α.Τ.Ε.» σύμφωνα με την από  15.10.2013 Σύμβαση με τη ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ (νυν ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. οιονεί διάδοχος των εταιρειών ΟΣΚ ΑΕ-ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ-ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ) με συμβατικό τίμημα 6.874.471,25€ συμπερ. ΦΠΑ.

 

  1. Το έργο κατασκευάζεται στην Πτολεμαϊδα στο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ » και αφορά στην επέκταση του Νοσοκομείου . Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κτιριολογικού προγράμματος και την αισθητική και λειτουργική ενσωμάτωση των επεκτάσεων, κρίθηκε αναγκαία η παρέμβαση σε τρία σημεία του Νοσοκομειακού συγκροτήματος με την κατασκευή νέων κτιρίων επιφανείας 4.350τμ..
  2. Αναλυτικότερα το έργο περιλαμβάνει εκτέλεση οικοδομικών και Η/Μ εργασιών στις παρακάτω παρεμβάσεις :
  • Επέκταση των Εξωτερικών Ιατρείων στο ισόγειο με προσθήκη ιατρείων Νευρολογικού & Πόνου και Παιδοψυχιατρικού με νέα κύρια είσοδο.
  • Κατασκευή Νέας Πτέρυγας όπου στο κάτω ισόγειο χωροθετούνται οι χώροι των Η/Μ εγκαταστάσεων, χώρος εξυπηρέτησης φοιτητών ΤΕΙ Μαιευτικής και Κυλικείο, στο ισόγειο χωροθετούνται η Κύρια Είσοδος, το τμήμα Χειρουργείων Ημέρας και το Τμήμα Αιμοδοσίας, ο α΄ όροφος αποτελεί μηχανολογικό όροφο και στο β΄ όροφο χωροθετείται Νοσηλευτική Ογκολογική Μονάδα (Χημειοθεραπείας) με θαλάμους ημερήσιας νοσηλείας  και θαλάμους υποστήριξης ασθενών δυναμικότητας δώδεκα κλινών.
  • Κατασκευή ανεξάρτητου κτιρίου Βρεφονηπιακού Σταθμού
  1. Στο έργο συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια - εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού.
  2. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και το ποσοστό υλοποίησης ολοκληρωμένων εργασιών στο σύνολο του έργου είναι 76,53% και αναλύεται ως εξής :

Οικοδομικές εργασίες :  ποσοστό υλοποίησης 100%

Η/Μ εργασίες : ποσοστό υλοποίησης 100%

Ιατροτεχνικός Εξοπλισμός : Το ποσοστό προσκόμισης του εξοπλισμού είναι  89%.

  1. Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο 2018.

 

18.03.2018