ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Βόρειο Αιγαίο» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2β «Υποδομές υποστήριξης ανθρωπίνου δυναμικού»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης -ΕΤΠΑ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές, που συμβάλλουν στην εθνική ,περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη, μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα κοινότητας

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Επέκταση και βελτίωση των υποδομών υγείας και πρόνοιας και εξασφάλιση συνθηκών πρόσβασης κυρίως στις κοινωνικά και οικονομικά ευπαθείς ομάδες .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: κωδικός 1466

 

ΠΡΑΞΗ: «Αναδιαρρυθμίσεις – Επεκτάσεις και προμήθεια – εγκατάσταση Ιατρικού και Ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ »

 

Το έργο: «Αναδιαρρυθμίσεις – Επεκτάσεις και προμήθεια – εγκατάσταση Ιατρικού και Ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ » ανατέθηκε στη ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ με την υπ΄αριθμ. Υ4β/Γ.Π.102108/Φ14-98, Φ22/11.10.2011 Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με προϋπολογισμό 25.111.645,52 €

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από το Ε.Π. «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου 2007-2013» (ΕΤΠΑ) σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 4355/29.12.2011 Απόφαση Ένταξης της πράξης.

(Α’ ΦΑΣΗ).

Το 2016 το έργο ως «phasing» εντάχθηκε με την  με αρ. πρωτ. 2004/27.06.2016 Απόφαση  Ένταξης της Πράξης και την με αρ. πρωτ. 2398/15.11.2017 τροποποίηση της απόφασης ένταξης στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»  με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 7.586.751,98€ (Β΄Φάση). Στην πράξη ένταξης περιλαμβάνεται και το 2ο υποέργο (σύνδεση με ΔΕΔΗΕΕ).

 

Το έργο εκτελείται από την εταιρεία «ΕΚΤΕΡ Α.Ε.» σύμφωνα με την από  27/03/2013 Σύμβαση με τη ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ (νυν ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. οιονεί διάδοχος των εταιρειών ΟΣΚ ΑΕ-ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ-ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ) με συμβατικό τίμημα 16.947.670,81  € συμπερ. ΦΠΑ.

 

  1. Το έργο κατασκευάστηκε στη Μυτιλήνη στο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» και αφορά στις αναδιαρρυθμίσεις-επεκτάσεις του  υφισταμένου κτιρίου του Νοσοκομείου και στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
  2. Αναλυτικότερα το έργο περιλαμβάνει :
  • την προσθήκη του νέου κτιρίου Ν1 επιφανείας 1.828τμ., στο οποίο χωροθετούνται Η/Μ Εγκαταστάσεις και Αποθήκες, Ακτινοδιαγνωστικό τμήμα, Νοσηλευτική Μονάδα 13 κλινών και Παιδιατρική Νοσηλευτική Μονάδα 15 κλινών
  • την προσθήκη του νέου κτιρίου Ν2 επιφανείας 2.758τμ., στο οποίο χωροθετούνται Η/Μ Εγκαταστάσεις και Αποθήκες, Μαιευτήριο, Αίθουσα Συγκεντρώσεων, Νεκροτομείο, Κοιτώνες Ιατρών, Μαιευτική , Γυναικολογική Νοσηλευτική Μονάδα 16 κλινών και Μονάδα Βρεφών και Πρόωρων
  • την αναδιαρρύθμιση του υφιστάμενου κτιρίου ΚΝ επιφανείας 2.230τμ., στο οποίο χωροθετούνται Μαγειρείο, Φαρμακείο, Η/Μ Εγκαταστάσεις, Μ.Ε.Θ. Καρδιολογική 6 κλινών, Νοσηλευτική Μονάδα 22 κλινών και Νοσηλευτική Μονάδα 10 κλινών
  • την αναδιαρρύθμιση του υφιστάμενου κτιρίου ΚΠ επιφανείας 6.048τμ., στο οποίο χωροθετούνται Η/Μ Εγκαταστάσεις, Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα, Αξονικός και Μαγνητικός τομογράφος, Φυσιοθεραπεία, Διοίκηση και Τεχνική Υπηρεσία, Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας, Αιμοδυναμικό Τμήμα, Νοσηλευτική Μονάδα Λοιμωδών, Ενδοσκοπήσεις, Νοσηλευτική Μονάδα 26 κλινών
  1. Στο έργο συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια - εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού.
  2. Το έργο έχει ολοκληρωθεί και έχει παραδοθεί προς χρήση (Διοικητική παραλαβή) το σύνολο των νέων κτιρίων Ν1 και Ν2 καθώς και τα αναδιαρρυθμιζόμενα κτίρια ΚΝ και ΚΠ με τον κοινό κόμβο κατακόρυφης κυκλοφορίας, με εξαίρεση τα τμήματα που ολοκληρώθηκαν τελευταία δηλαδή το Φαρμακείο (μέρος του ισογείου του κτ. ΚΝ) και το αριστερό μέρος του κτ. ΚΠ στο ισόγειο, 1ο και 2ο όροφο, τα οποία πρόσφατα έχει κληθεί το Νοσοκομείο να παραλάβει προς χρήση.

 

18.03.2018