ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Κεντρική Μακεδονία» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΟΙΟΤΗΤΑΣ: 09Α «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας - ΕΤΠΑ»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης

Οι επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές, συμβάλλοντας στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη, βελτιώνοντας την πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχή και την μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στην φροντίδα κοινότητας.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση των υποδομών και υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υποδομών σε αστικές και μειονεκτικές περιοχές και διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές τις ευπαθείς και κοινωνικές ομάδες.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 1266

 

ΠΡΑΞΗ:  «Μελέτη, Κατασκευή Νέας Πτέρυγας Χειρουργείων - Διοίκησης - Κεντρικής Αποστείρωσης και Καθαριτηρίων, Ανακατασκευή υπάρχουσας Πυρυγικού Χειρουργείου και Προμήθεια - Εγκατάσταση Ιατρικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του Π. Γ. Ν. Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»

 

Το έργο: «Μελέτη, Κατασκευή Νέας Πτέρυγας Χειρουργείων - Διοίκησης - Κεντρικής Αποστείρωσης και Καθαριτηρίων, Ανακατασκευή υπάρχουσας Πυργγικού Χειρουργείου και Προμήθεια - Εγκατάσταση Ιατρικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του Π. Γ. Ν. Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» ανατέθηκε στη ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ με τη νούριθμη. Υ4β / Γ.Π. 32596 / 03.05.2012 Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με

προϋπολογισμός 26.005.380,00 €.

Το έργο εντάχθηκε στο Ε.Π. «Μακεδονία - Θράκη 2007-2013» (ΕΤΠΑ) σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 5230 / 12.07.2012 Απόφαση Ένταξης του πράξη. (Α 'ΦΑΣΗ).

Το 2016 ως έργο «σταδιακά» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με την υπ. Αρ. πρωτ.2335 / 11.04.2016 Απόφαση Ένταξης και με δημόσια δαπάνη (Β ΦΑΣΗΣ) 16.223.942,55.

Η Πράξη αποτελείται από 2 υποθήκες από τις οποίες η πρώτη είναι η κύρια εργολαβία και η δεύτερη υποέργο στην προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού.

Το έργο εκτελείται από την εταιρεία INSO SpA σύμφωνα με την 06.08.2014 Σύμβαση με την εταιρεία ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. (ομόνομος διάδοχος των εταιρειών ΟΣΚ ΑΕ-ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ-ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ) με συμβατική αμοιβή 17.093.830,52 € συμπεριλαμβάνεται. ΦΠΑ.

 

 1. Το έργο κατασκευάζεται στην Θεσσαλονίκη στο χώρο του Γενικού Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και αφορά στη κατασκευή νέας πτέρυγας εν επαφή με υφιστάμενο κτίριο του Νοσοκομείου στην περιοχή που βρίσκεται παραπλεύρως του κεντρικού χειρουργείου, με χρήσεις γραφείων Διοίκησης, Χειρουργείων σε επέκταση των παλιών, χώρων κεντρικής αποστείρωσης και πλυντηρίων. Επίσης περιλαμβάνεται η διαρρύθμιση των υφισταμένων χώρων του Νοσοκομείου που είναι σε επαφή με την καινούργια πτέρυγα χειρουργείων (Επανασχεδιασμός παλαιών χειρουργείων, διαμόρφωση μονάδας εντατικής θεραπείας - Μ.Ε.Θ).
 2. Αναλυτικότερα στη νέα πτέρυγα σε τρία επίπεδα, συνολικής επιφάνειας 4.145,30 τ.μ κατασκευάζονται:
 • Υπόγειο εμβαδού 1.210,07 τ.μ. η Κεντρική Αποστείρωση, τα Πλυντήρια και Η/Μ εγκαταστάσεις
 • Ισόγειο εμβαδού 1.161,76 τ.μ. τα γραφεία Διοίκησης
 • Όροφος εμβαδού 1.161,76 τ.μ. η νέα πτέρυγα των έξι (6) Χειρουργείων με τους υποστηρικτικούς χώρους και
 • Δώμα εμβαδού 611,68 τ.μ. Η/Μ εγκαταστάσεις.
 1. Στο επίπεδο του 1ου Ορόφου του υφισταμένου κτιρίου, ανακατασκευάζονται χώροι συνολικού εμβαδού 1.274 τ.μ. για την δημιουργία τριών (3) χειρουργικών αιθουσών και μιας (1) σηπτικής εμβαδού 444 τ.μ., Ανάνηψη χειρουργείων εμβαδού 152 τ.μ. και Μ.Ε.Θ. είκοσι (20) κλινών και δύο (2) μονώσεων.
 2. Επίσης κατασκευάζονται :

νέος χώρος για το πρωτοξείδιο του αζώτου εμβαδού 24 τ.μ. στον ακάλυπτο χώρο του κτιρίου, νέος διάδρομος στα επίπεδα των τριών ορόφων του υπάρχοντος κτιρίου για την επικοινωνία της παλαιάς πτέρυγας των χειρουργείων με την καινούργια, συστοιχία ραμπών ΑΜΕΑ εξωτερικά της παλαιάς πτέρυγας για έξοδο διαφυγής και ο περιβάλλων χώρος πέριξ του νέου κτιρίου.

 1. Στο έργο περιλαμβάνεται η προμήθεια - εγκατάσταση ιατρικού εξοπλισμού.
 2. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και το ποσοστό υλοποίησης ολοκληρωμένων εργασιών στο σύνολο του έργου είναι 76,53% και αναλύεται ως εξής:

Οικοδομικές εργασίες: ποσοστό υλοποίησης 74,69% 

Η / Μ εργασίες : ποσοστό υλοποίησης 75%

Ιατροτεχνικός Εξοπλισμός : Το ποσοστό προσκόμισης του εξοπλισμού είναι 74,61%.

 1. Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2018.

18.03.2018