ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Κεντρική Μακεδονία» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 09Α «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας -ΕΤΠΑ»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές, που συμβάλλουν στην εθνική ,περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη, μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα κοινότητας.

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υποδομών σε αστικές και μειονεκτικές περιοχές και διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές ευπαθών και κοινωνικών ομάδων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 1266

ΠΡΑΞΗ:  «Επέκταση - Αναδιαρρύθμιση Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας, Προμήθεια και Εγκατάσταση Ιατρικού Εξοπλισμού»

 

Το έργο: «Επέκταση - Αναδιαρρύθμιση Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας, Προμήθεια και Εγκατάσταση Ιατρικού Εξοπλισμού» ανατέθηκε στη ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ με την υπ΄αριθμ. Υ4β/Γ.Π. 99227/31.10.2011 Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με προϋπολογισμό 20.019.860,45 €.

Η χρηματοδότηση του έργου(Α’ ΦΑΣΗ) έγινε από το Ε.Π. «Μακεδονία - Θράκη 2007-2013» (ΕΤΠΑ) σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 4748/25.06.2012  Απόφαση Ένταξης της πράξης.

Το 2016 το έργο   ως «phasing» εντάχθηκε με την  με αρ. Πρωτ.2334/11.04.2016 Απόφαση  Ένταξης της Πράξης στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα «Κεντρική  Μακεδονία  2014-2020»  με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης (Β΄Φάση) 9.276.529,65€.

Στην πράξη περιλαμβάνονται 2 υποέργα το πρώτο η κύρια εργολαβία του έργου και το 2ο υποέργο η προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού.

 

Το 1ο υποέργο εκτελείται από την εταιρεία «ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ» σύμφωνα με την από  11.10.2013 Σύμβαση με την εταιρεία ΔΕΠΑΝΟΜ  Α.Ε (νυν ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ οιονεί διάδοχος των εταιρειών ΟΣΚ ΑΕ-ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ-ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ) με συμβατικό τίμημα 14.187.858,02 € συμπερ. ΦΠΑ.

 

  1. Το έργο κατασκευάζεται στην Βέροια στο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου και αφορά στη κατασκευή προσθήκης κατ’ επέκταση δύο νέων κτιρίων Ν και Ξ, εκ των οποίων το Ν αφορά επέκταση του υπάρχοντος  κτιρίου Α και το Ξ  επέκταση του υπάρχοντος  κτιρίου Γ.
  2. Αναλυτικότερα το έργο περιλαμβάνει εκτέλεση οικοδομικών και Η/Μ εργασιών στις παρακάτω παρεμβάσεις :
  • νέο κτίριο Ν επιφανείας 6.735 τ.μ. το οποίο αναπτύσσεται σε επτά επίπεδα εκ των οποίων το άνω επίπεδο είναι μηχανόροφος, με άμεση επικοινωνία με το υφιστάμενο κτίριο Α σε όλα τα επίπεδα πλην του υπογείου. Στο υπόγειο του κτιρίου Ν το οποίο είναι προσπελάσιμο κατά το μεγαλύτερο τμήμα του χωροθετούνται η Κεντρική Αποστείρωση, το Φαρμακείο, συνεργεία και αποθηκευτικοί χώροι. Στο ισόγειο εκτός από την κεντρική είσοδο του κτιρίου χωροθετούνται η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (15 κλίνες + 2 μονώσεις), η περιτοναϊκή κάθαρση (2 κλίνες), η Κοινωνική ιατρική και η Τεχνική υπηρεσία. Στον πρώτο όροφο τα Χειρουργεία (5 αίθουσες), οι Ενδοσκοπήσεις (1 αίθουσα) και το Σηπτικό Χειρουργείο (1 αίθουσα) μαζί με τις υποστηρικτικές λειτουργίες τους. Στον δεύτερο όροφο η Παιδιατρική Νοσηλευτική Μονάδα (19 κλίνες) και η Μονάδα βρεφών και προώρων (5 κοιτίδες). Στον τρίτο όροφο η Χειρουργική Νοσηλευτική Μονάδα (37 κλίνες). Στον τέταρτο όροφο η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (8 κλίνες και 2 μονώσεις).
  • νέο κτίριο Ξ επιφανείας 1.370 τ.μ. αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα εκ των οποίων το άνω επίπεδο είναι μηχανόροφος, με άμεση επικοινωνία με το κτίριο Γ. Στο ισόγειο του κτιρίου Ξ χωροθετείται το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και Βραχείας Νοσηλείας (6 κλίνες) καθώς και το Τμήμα Φυσιοθεραπείας.
  • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου με νέες θέσεις στάθμευσης.
  1. Στο έργο συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια - εγκατάσταση ιατρικού εξοπλισμού.
  2. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και το ποσοστό υλοποίησης ολοκληρωμένων εργασιών στο σύνολο του έργου είναι 63% και αναλύεται ως εξής :

Οικοδομικές εργασίες :  ποσοστό υλοποίησης 85%

Η/Μ εργασίες : ποσοστό υλοποίησης 53%

Ιατροτεχνικός Εξοπλισμός : Δεν έχει ξεκινήσει η προσκόμιση του ιατρικού εξοπλισμού

  1. Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί το Φθινόπωρο του 2018, το δε 2ο υποέργο της Πράξης (προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού) βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία.

18.03.2018