ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Στερεά Ελλάδα» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΟΙΟΤΗΤΑΣ: 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας - ΕΤΠΑ»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης

Οι επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές, συμβάλλοντας στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στην υγεία, προωθώντας την κοινωνική ένταξη, βελτιώνοντας την πρόσβαση σε κοινωνικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες, φροντίδα κοινωφελούς φροντίδας.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υποδομών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 1867

 

ΠΡΑΞΗ: «Μελέτη, Κατασκευή - Εξοπλισμός του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας»

 

Το έργο: «Μελέτη, Κατασκευή - Εξοπλισμός του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας» ανατέθηκε στη ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ με τους υπ αριθμ. Υ4β / Γ.Π.οικ13545 / Φ22 / 06.02.02, και Υ4β / ΓΠ132083 / Φ22, Φ14-58 / 06.12.07 Υπουργικές Αποφάσεις Ανάθεσης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η χρηματοδότηση από το Ε.Π. «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος 2007 - 2013» (ΕΤΠΑ) και από την ΠΔΕ σύμφωνα με την υπ. Αριθ. πρωτ. 4747 / 23.12.2011 Απόφαση Εισαγωγής της πράξης συνολικής δημόσιας δαπάνης 70.495.213,35 € με επιλέξιμη δαπάνη 22.000.000,0 €. Το υπόλοιπο ποσό των 47.000.000,0 € εντάχθηκε στο ΠΔΕ.

 

Το 2017 το έργο ως «σταδιακή» εντάχθηκε με την αρ. πρωτ. 4608 / 15.11.2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» με συνολική δημόσια δαπάνη πράξη 42.190.407,74 € (ΒΦαση) και σύμφωνα με την Τεχνική Δελτίο Πράξης περιλαμβάνονται 4 υποέργο, υποέργο (1) κατασκευή του ΓΝ Χαλκίδας, υποέργο (2) 1 η Συμπληρωματική Σύμβαση, υποέργο (3) αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες και υποέργο (4) εργασίες ομάδας ναρκαλιείας ΤΕΝΞ.

 

Στις 11.04.2017 εγκρίθηκε η Χρηματοδοτική Συμμετοχή («μεγάλο έργο») από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, για το τμήμα του μεγάλου έργου που εντάσσεται στο Ε.Π. «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος».

 

Το έργο εκτελείται από την εταιρεία «Κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΙΜΕΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. »Σύμφωνα με την 27.03.2009 σύμβαση με την ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ με την παραχώρηση των εταιρειών ΟΣΚ ΑΕ-ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ-ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ) με συμβατική αμοιβή 68.216.375,91 € συμπεριλαμβάνεται. ΦΠΑ.

 

  1. Το έργο αφορά στην κατασκευή του νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας στο χώρο του πρώην στρατοπέδου «Παπαναγνώστης», αποτελούμενο από ένα συγκρότημα κτηρίων έως 6 ορόφων συνολικής επιφάνειας 32.338,42τμ. με υπόγεια, σε οικόπεδο με εμβαδόν περίπου 200 στρέμματα σε άμεση γειτνίαση με την πόλη της Χαλκίδας.
  2. Το Νοσοκομείο είναι δυναμικότητας 278 κλινών και περιλαμβάνει Νοσηλευτικές Μονάδες Παθολογικού και Χειρουργικού Τομέα 140 κλινών, Μαιευτική Νοσηλευτική 32 κλινών, Παιδιατρική Νοσηλευτική 15 κλινών, Τμήμα Βρεφών και Προώρων 5 κλινών, Βραχεία Νοσηλεία 16 κλινών, ΜΕΘ Παθολογικού 11 κλινών, ΜΕΘ Καρδιολογικού 5 κλινών, Τεχνητό Νεφρο 27 κλινών, Μεσογειακή Αναιμία 8 κλινών, Βραχεία Νοσηλεία ΤΕΠ και Μόνωση Παιδιών 7 κλινών και Ψυχιατρική 12 κλινών. Στον περιβάλλοντα χώρο αναδεικνύονται τα ευρήματα της αρχαιολογικής ανασκαφής.
  3. Στο έργο περιλαμβάνεται η προμήθεια - εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού.
  4. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και το ποσοστό υλοποίησης ολοκληρωμένων εργασιών στο σύνολο του έργου είναι 86% και αναλύεται ως εξής:

Οικοδομικές εργασίες: ποσοστό υλοποίησης 96% 

Η / Μ εργασίες : ποσοστό υλοποίησης 90%

Ιατροτεχνικός και ξενοδοχειακός Εξοπλισμός : Το ποσοστό προσκόμισης του εξοπλισμού είναι 79%.

  1. Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2019 και ο ανάδοχος υποχρεούται για την συντήρηση του Γενικού Νοσοκομείου για δύο (2) επόμενες χρονιές.

18.03.2018