Η εταιρεία "Κτιριακές Υποδομές ΑΕ” [KτΥπ ΑΕ] είναι Ανώνυμη Εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου. Το μετοχικό κεφάλαιό της ενσωματώνεται σε μια (1) μετοχή κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου.

Η εταιρεία δημιουργήθηκε σύμφωνα με:

βάσει των οποίων συγχωνεύονται τρεις προϋπάρχουσες δημόσιες κατασκευαστικές εταιρείες:

  • §  η Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων [ΟΣΚ ΑΕ] –με τις διευρυμένες αρμοδιότητές της οι οποίες μετά το Δεκέμβριο 2011 περιελάμβαναν και τα έργα υπό εξέλιξη της Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου [ΚΕΔ ΑΕ] καθώς και με το προσωπικό του καταργηθέντος Ινστιτούτου Οικονομίας των Κατασκευών [ΙΟΚ] *,
  • §  η Δημόσια Eπιχείρηση Ανέγερσης Νοσοκομείων [ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ] και
  • §  η ΘΕΜΙΣ Κατασκευαστική ΑΕ.

Η συγχώνευση υλοποιείται σε δύο φάσεις:

  • §  Η πρώτη ολοκληρώθηκε στις 22.11.2013 με την εγγραφή της ΚτΥπ ΑΕ ΑΕ στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο [ΦΕΚ 8363/ΑΕ-ΕΠΕ & ΓΕΜΗ/27.11/2013].
  • §  Η δεύτερη ολοκληρώθηκε στις 01.08.2015 με την ενσωμάτωση και της ΘΕΜΙΣ Κατασκευαστική ΑΕ η οποία έως και τις 31.07.2015 συνέχίζε τη λειτουργία της ανεξάρτητα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ορίσθηκε με τη με αριθμό ΔΝΣα/οικ.816/Φ.50ε/08.01.2016 [ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 8/13.01.2016] Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων σε συνδυασμό με τη με αριθμό Δ16γ/02/318/Γ/25.8.2014 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Υγείας, Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι οποίες εκδόθηκαν σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 132 του Ν. 4199/2013 και του άρθρου 3 του Ν. 3429/2005.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚτΥπ ΑΕ ΑΕ ορίστηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ16γ/06/549/Γ/19.12/2013 [ΦΕΚ 647/ΥΟΔΔ/30.12.2013].

* Σημείωση: Πριν από τη συγχώνευση των τριών εταιρειών και τη σύσταση της νεάς εταιρείας ΚτΥπ ΑΕ, είχε προηγηθεί, το 2011, η απορρόφηση τμήματος της πρώην Κτηματικής Εταρείας του Δημοσίου [ΚΕΔ ΑΕ] από την ΟΣΚ ΑΕ και η μεταφορά του αντίστοιχου προσωπικού στην ΟΣΚ ΑΕ. Η συγκεκριμένη απορρόφηση έγινε σε εφαρμογή του άρθρου 6 της υπ’ αριθμό Δ6Α 1162069 ΕΞ 2011 [ΦΕΚ Β’ 2779/02.12.2011] Κοινής Υπουργικής Απόφασης [ΚΥΑ] για τη «Συγχώνευση της ΚΕΔ ΑΕ και της ΕΤΑ ΑΕ, με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη και μεταφορά αρμοδιοτήτων από την ΚΕΔ Α.Ε. στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών και στην ΟΣΚ Α.Ε.», ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο 2011 η απορρόφηση. Η ΕΤΑ ΑΕ απορρόφησε την ανώνυμη εταιρεία ΚΕΔ ΑΕ και ανέλαβε και όλες τις δραστηριότητες αυτής, πλην των εν εξελίξει έργων που εκτελούσε η απορροφώμενη εταιρεία. Τα έργα αυτά ανέλαβε και συνέχισε την εκτέλεσή τους η ΟΣΚ ΑΕ και τώρα περιήλθαν στην ΚτΥπ ΑΕ.