ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο παρακάτω ηλεκτρονικό αρχείο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τα σχόλια που υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στο πλαίσιο της διαβούλευσης σχετικά με τις προδιαγραφές για το τοξικό τομογράφο της Γ.Ν. Λευκάδας , ολοκλήρωσε την Παρασκευή, 09.02.2018 (Α / Α Συστήματος 18ΔΙΑΒ000002580).

 

Σχόλια Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια Αξονικού Τομογράφου για το νέο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας»