Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια Αξονικού Τομογράφου για το νέο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας»

Η εταιρεία "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.", προκειμένου να προχωρήσει στη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια Αξονικού Τομογράφου για το νέο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας», προϋπολογισμού 346.774,19 €, πλέον Φ.Π.Α., ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση οι σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, που έχουν συνταχθεί από την αρμόδια Διεύθυνση και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει σε αυτήν.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει από την Τετάρτη 24.01.2018 μέχρι και την Παρασκευή 09.02.2018. Τα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας  "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.", κατάλογος με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και οι υποβληθείσες παρατηρήσεις.

Η παρούσα πρόσκληση έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr)

 

Κείμενο Τεχνικών Προδιαγραφών