Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ορίσθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ16γ/06/549/Γ/19.12/2013 [ΦΕΚ 647/ΥΟΔΔ/30.12.2013].