Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Tεχνική Περιγραφή Εργασιών

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Προϋπολογισμός Μελέτης

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Τιμολόγιο Προσφοράς

Κατάλογος Σχεδίων

Κατάλογος Κουφωμάτων

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) - [pdf]

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) - [doc]

Επισημαίνεται ότι τα Τεύχη Δημοπράτησης του Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου :"Πρωτοδικείο, Εισαγγελία Πρωτοδικών -  Αθηνών, Αντικατάσταση, Επισκευή, Συντήρηση των εξωτερικών παραθύρων των κτιρίων   2,3,4,5,6,7 & 8 και επισκευή δωμάτων κτιρίων  2,3,4,5,7,8 & 9 (πρώην  Ευελπίδων)", έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με αύξοντα συστημικό αριθμό 67609.